Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 23a i n. określiła zasady dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznej, implementując w ten sposób dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlegają informacje publiczne udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji Klinika Rządzenia, a także informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Zgodnie z art. 23b ust. 2 wyżej wskazanej ustawy podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej. W związku z tym, jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji Klinika Rządzenia lub w odpowiedzi Fundacji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania informacji, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy, to jest Fundacja Klinika Rządzenia oraz do podania daty wytworzenia oraz daty pozyskania informacji publicznej.

Fundacja Klinika Rządzenia może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej (art. 23g ust. 8), w przypadku gdy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 wyżej wskazanej ustawy, lub w przepisach odrębnych ustaw, a także w sytuacji kiedy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. Fundacja Klinika Rządzenia może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej również w sytuacji, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 23f ust. 2).

Odmowa ponownego wykorzystania informacji następuje zawsze w formie decyzji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku odmowy wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Document versions