Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Fundacji Klinika Rządzenia określa statut. Zgodnie z § 10 władzami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji;

2) Rada Fundacji.

Zarząd
Zgodnie ze statutem Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady, w szczególności:

1) organizowanie bieżącej działalności Fundacji;

2) przyjmowanie programów działania Fundacji oraz planów finansowych;

3) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie, właściwemu ministrowi oraz innym organom na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

7) decydowanie o członkostwie Fundacji w innych organizacjach lub podmiotach;

8) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją bądź likwidację Fundacji.

Rada Fundacji
Zgodnie ze statutem Rada Fundacji jest organem kontrolnym oraz opiniodawczo-doradczym Fundacji. Do zadań Rady należy:

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji;

2) zatwierdzanie planów finansowych Fundacji;

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd;

4) udzielanie Zarządowi absolutorium;

5) podejmowanie decyzji w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu;

6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

7) podejmowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji;

8) podejmowanie uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją;

9) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku.

Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia informacji dotyczących działalności Fundacji, a także do wglądu do dokumentów Fundacji.

Document versions