Transparentność, rozliczalność i partycypacja
2014-10-13

Jesteśmy przekonani, że jakość prawa i jakość rządzenia zależy od większej partycypacji obywateli oraz od ich udziału i aktywnego zaangażowania w proces stanowienia prawa i sprawowania władzy. Transparentność jest podstawowym wymiarem jakości rządzenia, ponieważ umożliwia realizację pozostałych wymiarów takich jak rozliczalność i partycypacja. Nie można sobie bowiem wyobrazić rozliczalności władzy bez jej przejrzystości. Trudno mówić o aktywnym i co ważne – świadomym udziale obywateli w życiu publicznym bez ich wiedzy na temat zjawisk i procesów zarówno publicznych, jak i politycznych. Taką wiedzę ma gwarantować właśnie przejrzystość organów i instytucji władzy publicznej. W ramach tego programu monitorujemy proces legislacyjny, kontrolujemy rządzących, zgłaszamy zainteresowanie pracami nad projektami rozporządzeń i ustaw, a także prowadzimy działania informacyjne i rzecznicze. Staramy się, aby każdy projekt kończył się rekomendacjami zmian, w tym rekomendacjami o charakterze de lege ferenda. Uważamy, że Polska potrzebuje szerokiej debaty publicznej na temat nowych rozwiązań prawnych zapewniających większą jawność życia publicznego i większą rozliczalność rządzących, a także nowych mechanizmów umożliwiających szerszy i bardziej aktywny udział Polaków w procesie decydowania publicznego.

Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest jakość rządzenia, a celem nadrzędnym podnoszenie standardów życia publicznego i przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym, politycznym i społecznym.

Zobacz więcej:

Gazeta Wyborcza: Tu rządzi kultura tajemnic

Zainteresowanie pracami nad nowelizacją Prawa prasowego (druk nr 459)

Gazeta Wyborcza: Kilka uwag dla nowego rządu

Ministerstwo Gospodarki: „Konsultacje te nie były konsultacjami (…)”

Gazeta Wyborcza: Nauki z turystyki sejmowej

KPRM po 66 dniach w sprawie "raportu Berka"

Rozpoczynamy monitorowanie wydatków publicznych

Publiczne czy prywatne? Pierwszy grant Kliniki Rządzenia

Publiczne czy prywatne. Obecny stan realizacji projektu

Zobacz cały >>

Skutecznie i efektywnie za pieniądze publiczne
2014-10-13

W ramach programu „Skutecznie i efektywnie za pieniądze publiczne” prowadzimy kontrolę obywatelską działania organów władzy publicznej i instytucji publicznych w wybranych wycinkach ich aktywności. Planując nasze projekty skupiamy naszą uwagę na legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działania rządzących. W ten sposób szukamy możliwie najwyższych standardów i profesjonalizmu, a przez to skuteczności i efektywności. W ramach tego programu kontrolujemy, opisujemy i wyjaśniamy wybrane obszary aktywności władzy, wypracowujemy rekomendacje zmian i prowadzimy działania komunikacyjne, a także inicjujemy debatę publiczną w celu podnoszenia  świadomości zarówno politycznych decydentów, jak i członków korpusu służby cywilnej.

Wspólnym mianownikiem wszystkich naszych programów jest jakość rządzenia, a celem nadrzędnym – podnoszenie standardów życia publicznego i przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym, politycznym i społecznym.

Zobacz więcej:

Skutecznie i efektywnie za pieniądze publiczne - badania przesiewowe

Skutecznie i efektywnie za pieniądze publiczne - komunikowanie rządowe w Polsce

Ilu sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu potrzebują ministrowie?

Ilu sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu potrzebują ministrowie? II

Zobacz cały >>

Program antydyskryminacyjny Kliniki Rządzenia
2014-10-13

Ponieważ Klinikę Rządzenia tworzą osoby, które od wielu lat aktywnie zaangażowane są w przeciwdziałanie dyskryminacji, oczywiste było, że dużą część naszej aktywności poświęcimy działaniom na rzecz równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Uważamy, że demokratyczne państwo prawa (jeden z czynników wpływających na jakość rządzenia) musi skutecznie przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji. W tym celu monitorujemy proces legislacyjny, kontrolujemy działania rządzących, analizujemy i oceniamy skuteczność istniejących rozwiązań prawnych, opracowywujemy ekspertyzy, opinie i analizy, a także prowadzimy działania informacyjne i rzecznicze.

Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest jakość rządzenia, a celem nadrzędnym podnoszenie standardów życia publicznego i przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym, politycznym i społecznym.

 

Zobacz cały >>

Środowisko i zwierzęta. Monitoring instytucjonalny
2014-10-13

W ramach programu „Środowisko i zwierzęta. Monitoring instytucjonalny” skupiamy się na dwóch kwestiach. Monitorujemy działania rządzących i ich wpływ na środowisko naturalne. Uważamy, że ani potrzeba bezpieczeństwa energetycznego, ani rozwój, czy konkurencyjność gospodarki nie mogą być realizowane przez państwo kosztem środowiska naturalnego. Szczególną uwagę poświęcamy kwestii praw zwierząt. W tym wymiarze do załatwienia mamy m.in.: trwałą ochronę zwierząt przed ubojem rytualnym, radykalne podniesienie standardów hodowli zwierząt, wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach, wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt do prac, a także wprowadzenie zakazu polowań oraz wprowadzenie odstraszających kar za łamanie praw zwierząt. Chcemy inicjować debatę na ten temat i brać aktywny udział w takiej debacie. W ramach tego programu monitorujemy proces legislacyjny, zgłaszamy zainteresowanie pracami nad projektami rozporządzeń i ustaw, kontrolujemy rządzących korzystając m.in. z prawa do informacji na temat środowiska naturalnego, a także wspieramy inne organizacje opracowywując dla nich ekspertyzy, opinie i analizy.

Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest jakość rządzenia, a celem nadrzędnym podnoszenie standardów życia publicznego i przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym, politycznym i społecznym.

Zobacz więcej:

Zainteresowanie pracami nad tzw. ustawą węglowodorową

Gazeta Wyborcza: Interes zwierząt to nasz interes

Apel do Prezes Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz

Do Pawła Suskiego (PO) w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego

Zapytaj kandydatkę/kandydata na prezydenta o prawa zwierząt!

Zobacz cały >>