Misja

Misją Fundacji Klinika Rządzenia jest działanie na rzecz podnoszenia jakości rządzenia. Chcemy wspierać realizację zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP oraz zasady zwierzchnictwa Narodu, o której mowa w art. 4 Konstytucji RP. Wierzymy, że jest możliwe powstanie relacji rządzący – współrządzący w miejsce obecnie istniejącej relacji rządzący – rządzeni.

Document versions