Formy działalności

Zgodnie ze statutem Fundacja Klinika Rządzenia realizuje swoje cele przez:

1) monitorowanie procesu stanowienia oraz stosowania prawa;

2) opracowywanie projektów aktów prawnych i podejmowanie działań w celu ich uchwalenia lub przyjęcia;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych przez inne podmioty, w szczególności udział w rządowym procesie legislacyjnym;

4) udział w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym w charakterze organizacji społecznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) udział w postępowaniu toczącym się przed organami i instytucjami o charakterze międzynarodowym;

6) monitorowanie wydatkowania środków publicznych przez rządzących oraz inne podmioty dysponujące środkami publicznymi – pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;

7) monitorowanie działań rządzących w zakresie realizacji obowiązków dotyczących komunikowania publicznego, w tym związanego z udostępnianiem informacji publicznej;

8) monitorowanie działań rządzących w zakresie realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia konsultacji społecznych w procesie stanowienia prawa, a także w procesie decydowania politycznego;

9) występowanie do rządzących z petycjami, wnioskami i skargami;

10) inicjowanie i udział w debacie publicznej, w szczególności na temat jakości rządzenia z perspektywy przejrzystości, skuteczności i efektywności działań prowadzonych przez rządzących oraz partycypacji obywatelskiej;

11) prowadzenie działalności badawczej, w szczególności podejmowanie strategicznych inicjatyw badawczych dotyczących jakości rządzenia oraz skutków realizowanego  modelu rządzenia i stosowanego prawa;

12) opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz;

13) organizacja i prowadzenie badań opinii społecznej lub badań dotyczących opinii wybranych grup społecznych

14) organizowanie i realizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów i innych działań w celu podnoszenia świadomości społecznej oraz świadomości rządzących;

15) opracowywanie i publikowanie artykułów, książek, filmów oraz innych materiałów drukowanych i elektronicznych;

16) współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, mediami, rządzącymi.

Fundacja Klinika Rządzenia realizuje swoje cele również poprzez członkostwo w organizacjach lub innych podmiotach zrzeszających podmioty polskie lub zagraniczne o celach statutowych podobnych lub tożsamych z celami statutowymi naszej Fundacji.

Fundacja Klinika Rządzenia nie prowadzi działalności gospodarczej.

Document versions