Cele

Strategicznym celem Fundacji Klinika Rządzenia jest wspieranie realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP oraz zasady zwierzchnictwa Narodu, o której mowa w art. 4 Konstytucji RP. Fundacja działa również na rzecz skutecznego i efektywnego sprawowania władzy przez rządzących, w szczególności w zakresie stanowienia i stosowania prawa oraz na rzecz przejrzystości i rozliczalności rządzenia i rządzących. Celem Fundacji jest promowanie postaw obywatelskiej odpowiedzialności, propagowanie idei działania w interesie publicznym oraz otwartego społeczeństwa. Fundacja działa również na rzecz realizacji praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji oraz zwalczania dyskryminacji, a także na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt, w wymiarze jakości prawa i jakości rządzenia. Celem Fundacji jest także zwiększenie partycypacji obywatelskiej i powstanie relacji rządzący – współrządzący w miejsce relacji rządzący – rządzeni, w szczególności podnoszenie świadomości obywateli w zakresie ich udziału w procesie stanowienia prawa i innych procesach decyzyjnych rządzących. Fundacja przeciwdziała również patologiom w życiu publicznym, politycznym i społecznym.

Document versions