Statut

STATUT FUNDACJI KLINIKA RZĄDZENIA

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Klinika Rządzenia, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Marcina Anaszewicza i Sylwię Spurek, zwanych dalej „Fundatorami”, oświadczeniem woli wyrażonym w formie aktu notarialnego sporządzonego przed asesorem notarialnym Wandą Wojewodą, zastępcą Notariusza Ilony Marchockiej w Kancelarii w Warszawie przy Alei Szucha 8 w dniu 21 lipca 2014 r. (Repertorium A nr 3846/2014).

2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może dla celów współpracy międzynarodowej lub zagranicznej  posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy, w szczególności nazwą w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu „The Governance Clinic”.

5. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny (logo). Fundacja używa również innych oznaczeń oraz pieczęci według wzoru przyjętego przez Zarząd Fundacji.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Rozdział II Cele i zasady działania

§ 4

1. Misją Fundacji jest działanie na rzecz podnoszenia jakości rządzenia.

2. Celem Fundacji jest:

1) wspieranie realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP oraz zasady zwierzchnictwa Narodu, o której mowa w art. 4 Konstytucji RP;

2) działanie na rzecz skutecznego i efektywnego sprawowania władzy przez rządzących, w szczególności w zakresie stanowienia i stosowania prawa;

3) działanie na rzecz przejrzystości i rozliczalności rządzenia i rządzących;

4) promowanie postaw obywatelskiej odpowiedzialności, propagowanie idei działania w interesie publicznym oraz otwartego społeczeństwa;

5) działanie na rzecz realizacji praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji oraz zwalczania dyskryminacji, a także działanie na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt, w wymiarze jakości prawa i jakości rządzenia;

6) działanie na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i powstania relacji rządzący – współrządzący w miejsce relacji rządzący – rządzeni, w szczególności podnoszenie świadomości obywateli w zakresie ich udziału w procesie stanowienia prawa i innych procesach decyzyjnych rządzących;

7) przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym, politycznym i społecznym.

3. W realizacji celów, o których mowa w ust. 2, Fundacja jest niezależna od rządzących. W razie korzystania przez Fundację ze środków publicznych organy Fundacji dołożą szczególnej staranności w celu zagwarantowania Fundacji takiej niezależności.

4. Realizacja przez Fundację celów, o których mowa w ust. 2, nie może być interpretowana jako zastępowanie organów władzy publicznej w realizacji ich ustawowych zadań, ani jako zastępowanie innych właściwych w tych sprawach podmiotów.

§ 5

1. Fundacja realizuje cele, o których mowa w § 4, przez następujące działania o charakterze niedochodowym:

1) monitorowanie procesu stanowienia oraz stosowania prawa;

2) opracowywanie projektów aktów prawnych i podejmowanie działań w celu ich uchwalenia lub przyjęcia;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych przez inne podmioty, w szczególności udział w rządowym procesie legislacyjnym;

4) udział w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym w charakterze organizacji społecznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) udział w postępowaniu toczącym się przed organami i instytucjami o charakterze międzynarodowym;

6) monitorowanie wydatkowania środków publicznych przez rządzących oraz inne podmioty dysponujące środkami publicznymi – pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;

7) monitorowanie działań rządzących w zakresie realizacji obowiązków dotyczących komunikowania publicznego, w tym związanego z udostępnianiem informacji publicznej;

8) monitorowanie działań rządzących w zakresie realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia konsultacji społecznych w procesie stanowienia prawa, a także w procesie decydowania politycznego;

9) występowanie do rządzących z petycjami, wnioskami i skargami;

10) inicjowanie i udział w debacie publicznej, w szczególności na temat jakości rządzenia z perspektywy przejrzystości, skuteczności i efektywności działań prowadzonych przez rządzących oraz partycypacji obywatelskiej;

11) prowadzenie działalności badawczej, w szczególności podejmowanie strategicznych inicjatyw badawczych dotyczących jakości rządzenia oraz skutków realizowanego  modelu rządzenia i stosowanego prawa;

12) opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz;

13) organizacja i prowadzenie badań opinii społecznej lub badań dotyczących opinii wybranych grup społecznych;

14) organizowanie i realizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów i innych działań w celu podnoszenia świadomości społecznej oraz świadomości rządzących;

15) opracowywanie i publikowanie artykułów, książek, filmów oraz innych materiałów drukowanych i elektronicznych;

16) współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, mediami, rządzącymi.

2. Fundacja realizuje cele, o których mowa § 4, również poprzez członkostwo w organizacjach lub innych podmiotach zrzeszających podmioty polskie lub zagraniczne o celach statutowych podobnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III Majątek,  dochody i gospodarka finansowa

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe i inny majątek nabyty przez Fundację podczas jej działania.

§ 7

1. Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji, subwencji i grantów pochodzących z funduszy krajowych, Unii Europejskiej i zagranicznych;

3) zbiórek publicznych;

4) dochodów z praw majątkowych i niemajątkowych Fundacji;

5) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych.

2. Dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na jej działalność statutową.

3. Dochody ze zbiórek publicznych są wykorzystywane wyłącznie zgodnie  z celem, dla którego dana zbiórka została zorganizowana.

4. Oświadczenia wymagane przepisami prawa w sprawach przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu składa Zarząd Fundacji. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

Majątek i środki finansowe Fundacji nie mogą być:

1) wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienione osoby pozostają w związku małżeńskim, w konkubinacie albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi Fundatorów, członków organów lub pracowników”;

2) przekazywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich Fundatorów, członków organów lub pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich Fundatorów, członków organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji;

4) wykorzystywane do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz osoby bliskie Fundatorów, członków organów lub pracowników, na zasadach innych niż od osób trzecich.

Rozdział IV Władze

§ 10

Władzami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;

2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 11

1. Zarząd i Rada mogą przyjąć regulaminy określające sposób ich funkcjonowania.

2. Dopuszczalne jest przeprowadzenie posiedzenia określonego organu Fundacji z wykorzystaniem urządzeń technicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.

3. Przy podejmowaniu uchwał dopuszczalne jest wykonywanie prawa głosu przez członków organów Fundacji drogą korespondencyjną – w postaci oświadczeń podpisanych własnoręcznie albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262).

4. W przypadku, gdy funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub członka Zarządu lub Rady pełni kobieta, rekomenduje się używanie żeńskiej formy nazwy tej funkcji, tj. odpowiednio: Prezeska, członkini Zarządu, członkini Rady.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady, w szczególności:

1) organizowanie bieżącej działalności Fundacji;

2) przyjmowanie programów działania Fundacji oraz planów finansowych;

3) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie, właściwemu ministrowi oraz innym organom na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji;

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

7) decydowanie o członkostwie Fundacji w innych organizacjach lub podmiotach;

8) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją bądź likwidację Fundacji.

§ 13

1. Zarząd składa się z 2 do 4 członków. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i może wybrać ze swojego grona Wiceprezesa.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Po upływie kadencji członek Zarządu pełni swoją funkcję do dnia powołania członków Zarządu na kolejną kadencję.

3. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. Rada ma prawo powoływania członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu.

4. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 zdanie drugie.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

6. Członek Zarządu, który nie realizuje swoich obowiązków albo podejmuje działania sprzeczne ze statutem, może być odwołany na mocy uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:

1) śmierci;

2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) rezygnacji;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

8. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. W przypadku, gdy członek Zarządu nie pobiera wynagrodzenia za pełnioną funkcję, Zarząd może przyznać mu zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z jego udziałem w pracach Zarządu.

§ 14

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze konsensusu, a w razie braku konsensusu – w formie uchwał podejmowanych, o ile statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu, informując o posiedzeniu pisemnie lub drogą elektroniczną wszystkich członków Zarządu.

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, może składać każdy z członków Zarządu samodzielnie.

2. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Zarząd udzielać pełnomocnictw szczególnych do podjęcia przez pełnomocnika określonych działań i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji. Decyzja o udzieleniu pełnomocnictwa podejmowana jest w formie uchwały.

§ 16

1. Rada jest organem kontrolnym oraz opiniodawczo-doradczym Fundacji.

2. Do zadań Rady należy:

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji;

2) zatwierdzanie planów finansowych Fundacji;

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd;

4) udzielanie Zarządowi absolutorium;

5) podejmowanie decyzji w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu;

6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

7) podejmowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji;

8) podejmowanie uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją;

9) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku.

3. Rada w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu przedstawienia informacji dotyczących działalności Fundacji;

2) wglądu do dokumentów Fundacji.

§ 17

1. Rada składa się z Fundatorów oraz z 1 do 3 innych członków powoływanych na czas nieokreślony. Rada nie może liczyć mniej niż 3 osoby.

2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Rada posiada prawo powoływania członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, za zgodą wszystkich Fundatorów.

3. Rada wybiera ze swojego grona, na roczną kadencję, Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze swoim udziałem w posiedzeniach Rady, w tym kosztów podróży.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu – odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

1) śmierci;

2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) rezygnacji;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady może zostać odwołany na mocy uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.

§ 18

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał przyjmowanych, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Dla rozpatrzenia spraw pilnych posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez każdego z członków Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu bądź jednego z Fundatorów. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Dla skuteczności posiedzenia Rady oraz ważności jej uchwał konieczne jest powiadomienie członków Rady o jego terminie pisemnie lub pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie powinno zawierać program posiedzenia oraz treść projektów uchwał.

6. Za zgodą wszystkich członków Rady można odstąpić od wymagań określonych w ust. 5.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada w formie uchwały podjętej z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu lub na wniosek Zarządu, większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady. Zmiana celów działania Fundacji wymaga również zgody wszystkich Fundatorów.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatora lub likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

3. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Rada w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać nieodpłatnie przekazane na mocy uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.

Document versions