Majątek

Zgodnie z postanowieniami statutu („Rozdział III. Majątek, dochody i gospodarka finansowa”) majątek Fundacji Klinika Rządzenia stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe i inny majątek nabyty przez Fundację podczas jej działania.

Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji, subwencji i grantów pochodzących z funduszy krajowych, Unii Europejskiej i zagranicznych;

3) zbiórek publicznych;

4) dochodów z praw majątkowych i niemajątkowych Fundacji;

5) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych.

Dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na jej działalność statutową. Dochody ze zbiórek publicznych są wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla którego dana zbiórka została zorganizowana. Oświadczenia wymagane przepisami prawa w sprawach przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu składa Zarząd Fundacji. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

Zgodnie ze statutem majątek i środki finansowe Fundacji Klinika Rządzenia nie mogą być:

1) wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienione osoby pozostają w związku małżeńskim, w konkubinacie albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi Fundatorów, członków organów lub pracowników”;

2) przekazywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich Fundatorów, członków organów lub pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich Fundatorów, członków organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji;

4) wykorzystywane do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz osoby bliskie Fundatorów, członków organów lub pracowników, na zasadach innych niż od osób trzecich.

Informacje na temat majątku Fundacji zamieszczane są w komunikatach okresowych oraz w sprawozdaniach rocznych.

Document versions